STATUT STOWARZYSZENIA MARSZ RÓWNOŚCI W LUBLINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną

organizacją społeczną.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach,

a także niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3 Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza

granicami kraju.

§5
Stowarzyszenie może przystępować i być organizacją członkowską organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji decyduje Walne

Zgromadzenie Osób Członkowskich w drodze uchwały.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób członkowskich. Do prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci. Wzory odznak i pieczęci określa Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich w uchwale. Stowarzyszenie może używać logotypów

chronionych przez prawo. Wzory logotypów określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwale.

Rozdział II

Cele i metody działania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

§8

 1. 1)  działalność na rzecz prawnej i rzeczywistej równości ludzi bez względu na ich orientację psychoseksualną i tożsamość płciową;

 2. 2)  propagowanie wiedzy na temat orientacji psychoseksualnych i tożsamości płciowych;

 3. 3)  upowszechnianie oraz ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z jakichkolwiek powodów, a także działania

  wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;

 4. 4)  działanie na rzecz samorządu i społeczności lokalnych.

§9 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. 1)  kierowanie wystąpień, petycji, apeli oraz innych przewidzianych prawem środków do osób fizycznych, podmiotów prywatnych oraz instytucji publicznych;

 2. 2)  kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu;

 1. 3)  propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla osób nieheteronormatywnych oraz ich rodzin i bliskich, w tym dla rodzin zakładanych przez te osoby;

 2. 4)  integrację i wspieranie środowisk zajmujących się działalnością zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz wspieranie ich działań;

 3. 5)  prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz wydawanie czasopism i książek;

 4. 6)  prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i kulturalnej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów;

 5. 7)  prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń;

 6. 8)  finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 7. 9)  organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;

 8. 10)  tworzenie i wspieranie projektów aktów prawnych oraz udział w procesie legislacyjnym.

Rozdział III

Osoby członkowskie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10 Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:

§ 11
Osobą członkowską zwyczajną Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych.

Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się osobami członkowskimi zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych osób członkowskich zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkostwa wraz z rekomendacją dwóch innych osób członkowskich zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet osób członkowskich, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich.

§ 12
Osobą członkowską wspierającą Stowarzyszenie może być osoba fizyczna oraz osoba prawna, która

zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Przyjęcia nowych osób członkowskich wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet osób członkowskich, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

1) zwyczajne, 2) wspierające, 3) honorowe.

§ 13
Osobą członkowską honorową może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Tytuł osoby członkowskiej honorowej nadaje Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

lub wniosek, co najmniej 3 osób członkowskich Stowarzyszenia.

§ 14
Osoba członkowska zwyczajna Stowarzyszenia ma prawo do:

§ 15
Osobom członkowskim wspierającym oraz osobom członkowskim honorowym przysługują wszystkie prawa osób członkowskich zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz z

 1. 1)  udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia (prawo czynne i prawo bierne);

 2. 2)  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich;

 3. 3)  wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności

  Stowarzyszenia;

 4. 4)  uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych

  Stowarzyszenia;

 5. 5)  uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

wyjątkiem udziału w głosowaniach.

§ 16

Obowiązkiem osób członkowskich Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Osoby członkowskie zwyczajne zobowiązane są do:

 1. 1)  czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

 2. 2)  uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Osób Członkowskich;

 3. 3)  dbania o stan przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących w posiadaniu

  lub użytkowaniu osoby członkowskiej;

 4. 4)  przestrzegania zasad etyki i współżycia społecznego;

 5. 5)  terminowego opłacania składek członkowskich.

Osoby członkowskie wspierające zobowiązane są do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, na skutek śmierci albo na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia z uwagi na:

 1. 1)  łamanie statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia;

 2. 2)  niepłacenie 3 kolejnych składek członkowskich;

 3. 3)  utratę praw publicznych lub osobowości prawnej;

 4. 4)  działanie na szkodę Stowarzyszenia.

Wykluczenie osoby członkowskiej ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub wniosek co najmniej 3 osób członkowskich zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek jest głosowany na następnym Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich po jego złożeniu, ale nie później niż dwa miesiące od jego złożenia.

§ 18 Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

 1. 1)  dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

 2. 2)  pozbawienia członkostwa honorowego, z uwagi na działania na szkodę Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich;

 3. 3)  śmierci.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19 Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

§ 20
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru, a ich wybór odbywa się podczas

Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich w głosowaniu tajnym.

Każdy obecny i upoważniony do głosowania oddaje głos, co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych w danej części głosowania.

Ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na osoby członkowskie Zarządu. W razie równej liczby głosów należy przeprowadzić kolejną turę głosowania, a jeśli i ona nie rozstrzygnie wyboru – przeprowadza się losowanie.

W głosowaniu w wyborach do Komisji Rewizyjnej każdy obecny i upoważniony do głosowania oddaje głos, co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych w danym głosowaniu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani na osoby członkowskie Komisji.

W razie równej liczby głosów należy przeprowadzić kolejną turę głosowania, a jeśli i ona nie rozstrzygnie wyboru, przeprowadza się losowanie.

W przypadku, gdy skład organów wybieralnych ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji poniżej minimalnego składu osobowego, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, w terminie 30 dni od zmniejszenia stanu osobowego, Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające odbywają się zgodnie z przepisami statutu regulującymi wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Kadencja wybranych w trybie wyborów uzupełniających członków organu Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych osób członkowskich.

§ 21
Osoby członkowskie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, ale mogą otrzymywać z

tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 22
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z

realizacją jego celów.

§ 23
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest zwoływane, co najmniej raz na pół roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia osoby członkowskie Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem spotkania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby osób członkowskich zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia. Wniosek

 1. 1)  Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich,

 2. 2)  Zarząd Stowarzyszenia,

 3. 3)  Komisja Rewizyjna.

powinien zawierać propozycję terminu, miejsca oraz porządku obrad. Zarząd może uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich należy:

 1. 1)  uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

 2. 2)  uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;

 3. 3)  powoływanie i odwoływanie osób członkowskich Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji

  Rewizyjnej;

 4. 4)  uchwalanie budżetu i określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

 5. 5)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

 6. 6)  podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut lub obowiązujące przepisy

  wymagają stanowiska Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich;

 7. 7)  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez osoby członkowskie Stowarzyszenia

  lub jego władze;

 8. 8)  zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia;

 9. 9)  ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

  Stowarzyszenia;

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 25
W Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich uczestniczą osoby członkowskie zwyczajne Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz osoby członkowskie honorowe i wspierające z głosem doradczym. Walnym Zgromadzeniem Osób Członkowskich kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 26
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, który kieruje całokształtem jego działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich i reprezentuje je na

zewnątrz.

Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 5 osób członkowskich. Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia mogą się podzielić między sobą obowiązkami oraz zadaniami.

Osobami członkowskimi Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata. W trakcie trwania kadencji Zarządu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich może odwołać jego poszczególne osoby członkowskie na umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 osób członkowskich zwyczajnych Stowarzyszenia. Odwołanie Zarządu następuje na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób członkowskich Stowarzyszenia albo bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą następujące sprawy:

 1. 1)  realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich;

 2. 2)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;

 3. 3)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 4. 4)  proponowanie kierunków działania Stowarzyszenia oraz opracowywanie projektu programu

  działania Stowarzyszenia;

 5. 5)  zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich;

 6. 6)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

 7. 7)  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

 8. 8)  prowadzenie rejestru osób członkowskich Stowarzyszenia;

9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 28
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej

liczby uprawnionych osób członkowskich.

Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco informuje osoby członkowskie Stowarzyszenia o swoich uchwałach, a także przed ich podjęciem zasięga, w miarę możliwości, opinii osób członkowskich Stowarzyszenia w jak najszerszym zakresie. Szczegółowe zasady działania Zarządu Stowarzyszenia może określać regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 29
Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację

i zakres czynności, oraz zatrudniać pracowników.

§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne

Zgromadzenie Osób Członkowskich, spośród osób, które:

§ 31 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. 1)  nie są osobami członkowskimi Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

 2. 2)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

 1. 1)  kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej;

 2. 2)  występowanie do Zarządu Stowarzyszenia oraz do Walnego Zebrania z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

 3. 3)  przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;

 4. 4)  stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium przynajmniej raz na rok;

 5. 5)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich.

§ 32
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich osób członkowskich Komisji. W czasie wykonywania swych zadań poszczególne osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu Stowarzyszenia oraz brać udział w jego posiedzeniach z głosem doradczym. Zasady działania Komisji Rewizyjnej może określać

regulamin uchwalany przez tę władzę.

Rozdział IV

Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 33
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy osoby członkowskie Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

§ 34
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

§ 35
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane są podpisy dwóch osób członkowskich

Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

 1. 1)  składek członkowskich;

 2. 2)  dochodów z własnej działalności gospodarczej;

 3. 3)  dochodów z majątku Stowarzyszenia;

 4. 4)  dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i

  zagranicy;

 5. 5)  ofiarności publicznej.

Zabronione jest:

§ 36

 1. 1)  udzielanie pożyczek innym podmiotom oraz zabezpieczanie zobowiązań innych podmiotów majątkiem Stowarzyszenia, w tym w stosunku do jego osób członkowskich, osób członkowskich organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby członkowskie, osoby członkowskie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

 2. 2)  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego osób członkowskich, osób członkowskich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. 3)  wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego osób członkowskich, osób członkowskich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. 4)  zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby członkowskie Stowarzyszenia, osoby członkowskie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 37
Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie albo bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. § 38

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób członkowskich Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie

Osób Członkowskich określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na rzecz organizacji pozarządowej o zbliżonych celach statutowych.

§ 39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,

a w szczególności przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Wspieram: 20

Potrzebujemy tylko podstawowych danych

Możecie także ustawić w swoim banku comiesięczny przelew, dzięki któremu będziesz mógł nas regularnie wspierać. Zapraszamy do wpłat na konto

Numer konta stowarzyszenia
15 1140 2004 0000 3902 7880 5588

SWIFT: BREXPLPWMBK
mBank S.A.(RETAIL BANKING) Skrytka nr 2108, 90-959 Łódź

Tytułem: Darowizna na cele statutowe